Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE TANDENFEE VERSIE 2023

 1. DEFINITIES
  1. “De Tandenfee”: de eenmanszaak Tandartspraktijk De Tandenfee die geregistreerd is onder KvK-nummer 27313405 tevens de Hulpverlener in de zin van artikel 7:446 BW;
  2. “Hulpverlener”: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf een behandeling uitvoert ten behoeve van de Patiënt;
  3. “Patiënt”: de opdrachtgever die De Tandenfee verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst die rechtstreeks betrekking hebben op de persoon van de
  4. pdrachtgever of van een bepaalde derde, waaronder maar niet beperkt tot minderjarige kinderen;
  5. “Behandelingsovereenkomst”: de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling als bedoeld in artikel 7:446 BW die tussen De Tandenfee en de Patiënt tot stand komt;
  6. “Behandelplan”: de mondelinge of schriftelijke kenbaar gemaakte doelen van de behandeling en kenbaar gemaakte methode waarop deze doelen zullen worden gerealiseerd;
  7. “Partijen”: De Tandenfee en de Patiënt gezamenlijk.
 2. TOEPASSELIJKHEID
  1. De Tandenfee verklaart de onderhavige voorwaarden van toepassing op de behandelingsovereenkomst die zij met de Patiënt aangaat tot het verrichten van handelingen die zij als Tandarts ingevolge artikel 3 juncto 36 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) mag verrichten/toepassen op de Patiënt.
  2. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op behandelingen met De Tandenfee, voor de uitvoering waarvan door haar derden dienen te worden betrokken.
  3. Uitsluitend andersluidende bedingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen De Tandenfee en de Patiënt maken deel uit van de behandelingsovereenkomst.
  4. Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig mocht zijn, blijven de algemene voorwaarden met betrekking tot de behandelingsovereenkomst voor het overige van kracht en zullen De Tandenfee en de Patiënt in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan.
 3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE BEHANDELINGSOVEREENKOMST
  1. Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling die een bedrag ter grootte van EUR 250 of meer aan kosten met zich brengt, wordt de Patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een offerte verstrekt. Deze offerte geeft een overzicht van de door De Tandenfee voorgenomen prestaties, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de materialen techniekkosten.
  2. Indien voorafgaande verstrekking van een schriftelijke offerte redelijkerwijs niet mogelijk is dan is De Tandenfee hiertoe niet gehouden. De Tandenfee zal in dat geval de kosten van de behandeling voorafgaand aan de behandeling met de Patiënt bespreken, tenzij ook dat redelijkerwijs niet mogelijk is.
  3. De door De Tandenfee gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De Patiënt verklaart zich schriftelijk akkoord met de offerte door ondertekening van het verklaringsformulier.
  4. Voorafgaand aan de ondertekening van het verklaringsformulier informeert De Tandenfee de Patiënt over het behandelplan, eventuele risico’s en eventuele andere mogelijkheden van behandeling die in aanmerking kunnen komen, opdat de Patiënt een weloverwogen keuze kan maken. De informatie wordt verschaft op een voor de Patiënt geschikt niveau en De Tandenfee gaat na of Patiënt de informatie heeft begrepen.
  5. Indien niet sprake is van een spoedgeval, komt de behandelingsovereenkomst steeds tot stand door ondertekening van het verklaringsformulier door de Patiënt. Door ondertekening geven de Patiënt, ouders en/of voogd toestemming voor de tandheelkundige behandeling.
  6. Door het ondertekenen van het verklaringsformulier geven de Patiënt, ouders en/of voogd toestemming aan De Tandenfee om informatie/ (röntgen)foto’s/ gebitsmodellen in het belang van de tandheelkundige therapie aan andere behandelaars door te geven.
  7. Door het ondertekenen van het verklaringsformulier, erkennen de Patiënt, ouders en/of voogd dat:
   1. Dat alle medewerkers van De Tandenfee het tandheelkundige behandelplan uiteen hebben gezet en dat zij voorts in de gelegenheid zijn gesteld om een keuze voor de behandeling te maken;
   2. Dat alle medewerkers van De Tandenfee informatie hebben verstrekt die ertoe heeft bijgedragen deze keuze te maken en dat de Patiënt, ouders en/of voogd in de gelegenheid zijn gesteld alle vragen over de voorgestelde tandheelkundige behandeling en informatie te stellen;
   3. Dat Patiënt op de hoogte is van het feit dat een zorgvuldige mondhygiëne noodzakelijk is ter voorkoming van risico’s zoals ontkalking, cariës en tandvleesproblemen;
   4. Dat Patiënt op de hoogte is van het feit dat onzorgvuldige omgang met de tandheelkundige apparatuur en/of onvoldoende medewerking tot verlenging van de behandelduur, extra kosten en, bij geen verbetering, tot beëindiging van de tandheelkundige behandeling kan leiden en, dat aan hen een kostenbegroting uiteen is gezet.
  8. UITVOERING BEHANDELINGSOVEREENKOMST
   1. De Tandenfee neemt bij de behandeling de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt in overeenstemming met de op haar rustende verantwoordelijkheid voortvloeiend uit de voor haar geldende professionele standaard.
   2. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De Tandenfee heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.
   3. De Patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan De Tandenfee ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. De Tandenfee is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Patiënt verstrekte onware of onvolledige gegevens.
   4. Indien de uitvoering van de behandelingsovereenkomst enige vertraging loopt en deze is ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens van de zijde van de Patiënt, komen de extra gemaakte kosten en extra behandelingskosten voor rekening van de Patiënt.
   5. In overleg met de Patiënt kunnen het vastgesteld behandelplan en de daaraan gerelateerde begroting gedurende de behandeling worden gewijzigd.
   6. Ingeval van een noodzakelijke wijziging van het behandelplan als dan niet ten gevolge van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, welke tot de overschrijding van de begroting leiden, zullen de in rekening te brengen kosten naar rato van de onvoorziene kosten bij de Patiënt in rekening worden gebracht. In het behandelplan worden – voor zover mogelijk – tevens opgenomen, de eventueel te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de Patiënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking komen.
   7. Indien tijdens een behandeling de Patiënt het behandelplan wijzigt, dan heeft De Tandenfee het recht om alle reeds gemaakte kosten, zoals van werkstukken zoals techniekwerk (kronen, bruggen en protheses) of speciale materialen (implantaten etc.) alsmede het tot dat moment verrichte werk in rekening te brengen.
   8. De Tandenfee is bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst gerechtigd derden in te schakelen en zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de Patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De Tandenfee is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7: 409 en 7: 422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.
  9. BEËINDIGING BEHANDELINGSOVEREENKOMST
   1. De Tandenfee kan wegens gewichtige redenen de behandelingsovereenkomst opzeggen.
   2. Gewichtige redenen zijn in ieder geval:
    1. De aard en/of omvang van de hulpvraag wijzigt wezenlijk en gaat de expertise of de mogelijkheden van De Tandenfee te buiten;
    2. De Patiënt vertoont zeer onheus of agressief gedrag, zoals het doen van agressieve uitlatingen;
    3. De Tandenfee heeft een ernstig conflict met de Patiënt en/of de Patiënt wil niet meewerken aan de behandeling;
    4. De Patiënt weigert voortdurend de rekening te betalen;
    5. De Tandenfee heeft een aanzienlijk belang bij het beëindigen van de behandelingsovereenkomst.
   3. AANBETALING EN ANNULERING
    1. Voorafgaand aan de behandeling kan De Tandenfee aan de Patiënt een aanbetaling vragen van ten hoogstens 50% van het totale bedrag van de behandeling(en).
    2. Geplande behandelingen dienen minimaal 48 uur voor de behandeldatum door de Patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger geannuleerd te worden, op straffe van verval van restitutie van de aanbetaling. In het geval geen aanbetaling is gevraagd en de afgesproken behandeling niet minimaal 48 uur voor de behandeling is geannuleerd, zal De Tandenfee de afgesproken behandeling in rekening brengen wanneer er geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht.
    3. In afwijking van bepaling 6.2 van deze algemene voorwaarden vindt bij een annulering van een behandeling ‘composiet facings’ geen restitutie plaats van de aanbetaling van de Patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger, ongeacht de reden van de annulering. Voor behandelingen ‘composiet facings’ dient de Tandenfee voor de Patiënt een hele dag of een dagdeel te reserveren waardoor zij bij annulering van de behandeling financieel aanzienlijk wordt benadeeld omdat zij door de annulering over een groot deel van de dag geen vervangende of andere gehonoreerde werkzaamheden kan verrichten.
    4. Bij het niet doorgaan van een behandeling is De Tandenfee op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door de Patiënt.
   4. BETALINGSVOORWAARDEN DE TANDENFEE
    1. De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de Patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij, en aan de Patiënt worden vergoed, door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).
    2. De Tandenfee berekent, tenzij anders door haar aangegeven, de kosten van behandeling ingevolge de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn goedgekeurd c.q. vastgesteld. Wijzigingen van de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen worden voorbehouden.
    3. Betalingen dienen binnen dertig (30) dagen na dagtekening van de declaratie door de Patiënt te geschieden. De door de Patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs ingeval de Patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien sprake is van een voorschot wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de behandelingsovereenkomst. Niettegenstaande het vorengaande is De Tandenfee te allen tijde gerechtigd onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen.
    4. Indien de Patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de Patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de Patiënt aan De Tandenfee de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten die De Tandenfee moet maken om haar vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €40,- onverminderd het recht van De Tandenfee om de volledige schade te vorderen.
    5. Bij betalingsachterstand is De Tandenfee gerechtigd verdere niet spoedeisende behandeling op te schorten of de te verlangen behandeling slechts te verrichten tegen contante betaling.
    6. Op alle diensten van De Tandenfee zijn ook de betalingsvoorwaarden van Infomedics van toepassing.
   5. BETALINGSVOORWAARDEN INFOMEDICS
    1. De betalingsvoorwaarden van Infomedics gelden voor de tandheelkundige zorg die wordt verleend in de praktijk van een tandarts of orthodontist, verder zorgverlener genoemd. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst met de Tandenfee.
    2. In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.
    3. De kosten van behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende tarievenlijst, zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld en gepubliceerd.
    4. Conform het Burgerlijk Wetboek (artikel 3:94) kan De Tandenfee de medische vorderingen overgedragen aan www.infomedics.nl. Hierdoor is Infomedics naast De Tandenfee bevoegd nota’s te incasseren. De Tandenfee kan Infomedics de opdracht geven om de facturering en incasso te verzorgen voor haar diensten, behandelingen of producten. Als onderdeel van dat proces neemt Infomedics dan de vordering die De Tandenfee op de Patiënt heeft vanwege diensten, behandelingen of producten over. Om die reden kan de Patiënt in voorkomend geval slechts uitsluitend aan Infomedics betalen. De Patiënt ontvangt daarom in voorkomend geval van Infomedics de nota voor de verleende dienst, behandeling of het product en de Patiënt dient dit aan Infomedics te betalen. De Tandenfee heeft Infomedics de nodige verplichtingen opgelegd waar het gaat om vertrouwelijke behandeling van (persoons)gegevens. De inrichting van het proces is volledig in overeenstemming met wet- en regelgeving, ook waar het gaat om de privacy van de Patiënt. Conform de instructies van De Tandenfee hanteert Infomedics de onderstaande betalingsvoorwaarden jegens de Patiënt. Infomedics verklaart deze voorwaarden mede namens De Tandenfee van toepassing voor alle diensten of behandelingen die de Patiënt van de Tandenfee afneemt:
     1. Indien mogelijk mag Infomedics de nota, of een deel van de nota, rechtstreeks incasseren bij de zorgverzekeraar van de Patiënt;
     2. De nota dient altijd voor de vermelde vervaldatum volledig door de Patiënt aan Infomedics te worden voldaan;
     3. Indien de nota niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de nota is vermeld, dan is de Patiënt in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De Patiënt ontvangt een herinneringsbrief waarin Infomedics de Patiënt vraagt de nota alsnog binnen vijftien (15) dagen nadat deze brief bij de Patiënt is bezorgd, te voldoen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening;
     4. De rente en incassokosten die verband houden met het innen van de nota, dienen door de Patiënt voldaan te worden;
     5. Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het notabedrag;
     6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de nota of het opzeggen van de behandelingsovereenkomst tussen de Patiënt en de Tandenfee;
     7. Mocht een bepaling van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.
    5. Eventuele vragen over de rekening dient de Patiënt binnen veertien (14) dagen na de notadatum tot Infomedics of De Tandenfee te richten.
    6. De Patiënt dient de rekening binnen dertig (30) dagen na de notadatum te voldoen. Deze termijn geldt ook indien de Patiënt de rekening door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan De Tandenfee laat betalen. De Patiënt kan via Infomedics uitstel van betaling aanvragen of in termijnen betalen aanvragen.
    7. Indien de Patiënt niet binnen dertig (30) dagen na de notadatum heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. De Patiënt ontvangt een betalingsherinnering.
    8. Indien de Patiënt niet binnen veertien (14) dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is De Tandenfee c.q. Infomedics gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten. Vanaf dat moment is de Patiënt per maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd, berekend over de periode van verzuim.
    9. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de Patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. BTW die in verband met incassowerkzaamheden aan De Patiënt in rekening wordt gebracht, zal worden doorberekend aan de Patiënt.
    10. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld(en).
    11. Bij betalingsachterstand is De Tandenfee gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
    12. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de Patiënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij De Tandenfee instemt met opschorting van de betalingsverplichting.
    13. De betalingsverplichting vervalt niet doordat de Patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij De Tandenfee verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.
    14. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
   6. AANSPRAKELIJKHEID
    1. De Tandenfee is slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de behandelingsovereenkomst. De totale aansprakelijkheid van De Tandenfee is beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
    2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van De Tandenfee beperkt tot het bedrag van de factuur.
    3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij De Tandenfee wordt gemeld. Indien mogelijk, dient De Tandenfee in staat gesteld te worden om de schade te (laten) verhelpen of te (laten) beperken.
   7. GARANTIEPERIODE NA BEHANDELING COMPOSIET FACINGS
    1. Tandheelkunde is een medisch beroep. Ondanks uiterste zorgvuldigheid van De Tandenfee kan de uitkomst van een behandeling ‘composiet facings’ nooit met volledige zekerheid worden voorspeld. Voor zover mogelijk zal De Tandenfee de Patiënt vooraf van de risico’s op de hoogte stellen. Direct na de behandeling ‘composiet facings’ zal De Tandenfee voor een periode van dertig (30) dagen garantie aan de Patiënt verlenen waarbij De Tandenfee in de garantieperiode hoogstens één (1) gebroken/uitgevallen facing kosteloos zal herstellen. De garantieperiode gaat in op de dag na de dag van de behandeling en eindigt nadat nadien dertig (30) dagen verstreken zijn. Indien in de garantieperiode meer dan één (1) facing breekt dan wel uitvalt, zal voor het herstel van het meerdere kosten in rekening worden gebracht bij de Patiënt. Na de garantieperiode zullen voor alle gebroken/uitgevallen facings kosten in rekening worden gebracht bij de Patiënt.
   8. GEHEIMHOUDING EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
    1. De Tandenfee zal alle informatie betreffende de Patiënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover De Tandenfee daartoe wettelijk verplicht is of toestemming heeft verkregen van de Patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger. Evenmin zal de Patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger vertrouwelijke informatie van De Tandenfee aan derden openbaar maken.
    2. De Tandenfee verwerkt bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst persoonsgegevens van de Patiënt, onder meer van bijzondere aard, waaronder medische gegevens. De Patiënt geeft daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft De Tandenfee alle adequate maatregelen getroffen ter bescherming van deze persoonsgegevens.
   9. KLACHTENREGELING EN RECLAMATIE
    1. De Tandenfee beschikt over een laagdrempelige klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure en conform de voorschriften van de KNMT.
    2. Klachten over declaraties dienen binnen acht (8) dagen na declaratiedatum bij De Tandenfee schriftelijke te worden ingediend, bij gebreke waarvan de Patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben aanvaard.
    3. Klachten over de uitvoering van de behandelingsovereenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Tandenfee, nadat de Patiënt de gebreken heeft geconstateerd.
    4. Zodra een klacht van de Patiënt binnenkomt, krijgt de Patiënt binnen drie (3) werkdagen een eerste reactie op zijn klacht. De reactie is een formele bevestiging van het ontvangen en in behandeling nemen van de betreffende klacht.
    5. Bij De Tandenfee ingediende klachten worden binnen een termijn van eenentwintig (21) dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Tandenfee binnen dezelfde gestelde termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Patiënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
   10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
    1. Op de behandelingsovereenkomst tussen De Tandenfee en de Patiënt is Nederlands recht van toepassing.
    2. Partijen wenden zich tot de bevoegde rechter bij geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de overeengekomen behandeling.
    3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Wij zijn momenteel afwezig en zullen niet beschikbaar zijn tot en met 11 augustus.

Wij zijn alleen beschikbaar voor spoedgevallen van 12 augustus tot 20 augustus. Vanaf 21 augustus tot 15 september zijn wij afwezig. Wij zijn weer volledig werkzaam vanaf 16 september.

U kunt ons altijd bereiken via e-mail:

We zullen zo spoedig mogelijk reageren op uw bericht.